news

Verzoening en Vrede - Kerstconcert 2013

Adriaan Meij

Meer dan in andere jaren staat december 2013 in het teken van verzoening en vrede. De universele behoefte aan verzoening uit zich rondom de scheiding van ziel en lichaam die Nelson Mandela doorleefde. Het verlangen naar vrede vindt zijn weg in het kader van de parabel van de geboorte uit onbevlekte, dus “zondeloze” ontvangenis van het kindeke Jezus, die in de christelijke wereld uitbundig gevierd wordt.

Wij leven in een moment van de geschiedenis waarin de wilskracht van positieve en constructieve krachten groot lijkt. Massaal reizen de groten der aarde af naar Zuid-Afrika om hun geschenken aan te bieden aan de nagedachtenis van de man voor wie al een iconische plaats wordt ingericht in de annalen van de wereldgeschiedenis. Op 25 december zullen tempels en kerken weer uitpuilen van mensen van goede wil die de geboorte van de verlosser vieren.

De kern van beide verhalen gaat over de bovenmenselijke kracht waarmee Mandela in de werkelijkheid en Jezus in de bedachte geschiedschrijving zich verbonden weten met een energie die voortvloeit uit datgene wat eeuwig is. Waarbij de inspiratie een universele, buitenmenselijke dimensie heeft. In de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide Nelson Mandela uit tot het symbool en de organisator van een vredesbeweging die voldoende kracht had om zonder massaal bloedvergieten met Apartheid als systeem te breken. Het was ook in die tijd dat onder leiding van grote mannen zoals Helmut Kohl en Michail Gorbatsjow het momentum ontstond waarbij het onderdrukkende communisme viel en westelijk en oostelijk Europa beter verbonden raakten. Zelfs het continent China raakte geleidelijk in de ban van een planmatige materialistische, despotische verlichting. Tegelijkertijd dreef opkomend individualisme en toenemende kennis over de mens en zijn falen steeds meer mensen uit christelijke geloofsrichtingen en In de armen van een nieuwe onwetendheid.

Vergeten
Mensen zijn vergeetachtig. Zij vergeten graag dat de vorige eeuw, mijn eeuw, de meest gewelddadige was uit de geschiedenis van de mensheid. Zij vergeten graag dat het concept van Apartheid in Zuid-Afrika vanuit Nederland is geëxporteerd. Vormt niet het concept van soevereiniteit in eigen kring, ontworpen door de Nederlandse predikant Abraham Kuyper (1837-1920) via de Zuid-Afrikaanse Nederduits Gereformeerde Kerk een van de legitimaties van Apartheid?

Zij vergeten dat Nederlandse regeringen en de bulk van het Nederlandse bedrijfsleven zich lang afzijdig hielden in de aanzwellende stormvloed gericht op het omverwerpen van Apartheid. In 1963 stelde minister Luns nog dat Nederland niets zou doen om Apartheid te bestrijden. In 1983 wees het Kabinet Lubbers nog eenzijdige Nederlandse maatregelen af. Pas in 1987 verbiedt de Nederlandse regering nieuwe Nederlandse investeringen in Zuid-Afrika. Woordvoerders van het bedrijfsleven met investeringen in Zuid-Afrika zeggen dan wel dat Apartheid niet meer kan, maar dat zij zich aan ’s lands wetten houden en dat vertrek uit Zuid-Afrika een commerciële, economische afweging is. Shell blijft in Zuid-Afrika en ziet nog in 1986 educatie van de zwarte bevolking als de enige weg naar een volwaardige democratie in dat land. Andere Nederlandse bedrijven doen dat op een enkele na ook.Die vrije verkiezingen kwamen er in 1994 en Mandela werd president. Verzoening is een langdurig proces.

Strategie
Streven naar verzoening en vrede vindt zijn grondslag niet in sentiment en emotie, maar is een strategie uit welbegrepen eigen belang. Omdat conflict tot oorlog en destructie leidt. De prijs die Mamdela opeiste bij de uitvoering van zijn strategie om de vrede te bewaren was een proces van waarheidsvinding waarbij de feiten naar beste vermogen tot op het individuele bot werden uitgeplozen om tot een vorm van amnestie voor persoonlijke wandaden te kunnen geraken. Om elkaar tot aan de randen van de menselijke ziel te leren begrijpen. En om met elkaar de lange mars van het mens zijn verder te kunnen vervolgen.

Als gevolg van de technologische en economische vooruitgang in de voorbije halve eeuw heeft deze strategie nu een wereldwijde, globale betekenis gekregen. De moderne media maken het mogelijk dat individuen waar ook ter wereld met elkaar in verbinding staan en daardoor steeds meer begrip krijgen voor elkaars noden en behoeften. Daardoor wordt in deze eeuw het potentiële conflict tussen rivaliserende religies zoals islam en christendom en rivaliserende economische en politieke stelsels op wereldniveau zichtbaar. Wij weten nu dat een kwart van de wereldbevolking ver beneden een aanvaardbare armoedegrens leeft. Wij weten dat miljarden mensen onderdrukt worden. Wij weten dat factoren zoals klimaatverandering, vergrijzing in het westen en bevolkingsgroei in het oosten het voortbestaan van de aarde als vruchtbare planeet bedreigen.

Energie
De tijd komt dat volksmassa’s over de gehele wereld voldoende energie verzamelen waarop een leider kan opstaan die deze enorme uitdagingen voor de mensheid als geheel in verzoenende en vredelievende banen kan leiden. Gesteund door de massa’s die de handen ineen slaan. Deze strategie van verzoening en vrede begint in de allerkleinste eenheid die er bestaat, de individuele mens. Van daaruit breidt die zich uit naar de naaste familie of dat nu door een bloedband gesloten gezinnen zijn of meer uitgebreide, zogenoemde extended families. En geleidelijk breiden die kringen zich uit tot gemeenschappen, landen en volkeren. Een strategie gericht op verzoening en vrede zal de kracht van bloedbanen breken en rassen vermengen tot een grote family of man. Met de sociaaleconomische- en op vrijheid gerichte processen van verlichting die daarbij horen. Dat komt niet aanwaaien maar is een strijd. Die begint in het kleinste netwerk. Het is tegen deze achtergronden dat Zael zo nu en dan avonden organiseert met prachtige zang en muziek die nieuwe energie schenkt. Het jaarlijkse kerstconcert op zaterdag 21 december 2013 is daar een voorbeeld van.


Laat een reactie achter

Denk er aan dat berichten gemodereerd zijn en dus niet direct geplaatst worden.